ic-logo

검색할 단어나 문장을 입력해주세요 :)

Creating Contents Building Business

Creating Contents Building Business

CCBB
카드뉴스

한국인 부끄럽게 만든, 네팔 한국어 전도사가 적은 문장 하나

"기계 소리가 너무 커서 청력이 나빠졌어요"

![요청354_00.png](//d3c6ckx7lkrl7o.cloudfront.net/media/2c/2c1f2131811f4d8122f48ab71eabf465857fd087bbc24f45c1d9dc33c11d25c7/2c1f2131811f4d8122f48ab71eabf465857fd087bbc24f45c1d9dc33c11d25c7.png)![요청354_01.png](//d3c6ckx7lkrl7o.cloudfront.net/media/c4/c414d22df52cb812d8e234ef80a3a5ff5839cb0d27349411c9ef76c13b580584/c414d22df52cb812d8e234ef80a3a5ff5839cb0d27349411c9ef76c13b580584.png)![요청354_02.png](//d3c6ckx7lkrl7o.cloudfront.net/media/ee/ee82d9a7962961b380a3d4608087f11e3fe947af24f6e60abc6aa66873981fab/ee82d9a7962961b380a3d4608087f11e3fe947af24f6e60abc6aa66873981fab.png)![요청354_03.png](//d3c6ckx7lkrl7o.cloudfront.net/media/69/69ba838f91f78710fff856f0ebd5b9e0fa954a5a7ec907bd920da220578b7d30/69ba838f91f78710fff856f0ebd5b9e0fa954a5a7ec907bd920da220578b7d30.png)![요청354_04.png](//d3c6ckx7lkrl7o.cloudfront.net/media/b7/b7e6f13b087c4d791f827b0118b4c4dea451abd6c45b98847e0d5bf5c77da0f5/b7e6f13b087c4d791f827b0118b4c4dea451abd6c45b98847e0d5bf5c77da0f5.png)![요청354_05.png](//d3c6ckx7lkrl7o.cloudfront.net/media/00/000b68fe3b5953d798b1666a187d51e084124d0c1ffc13e5aa55f5a5b6a3a451/000b68fe3b5953d798b1666a187d51e084124d0c1ffc13e5aa55f5a5b6a3a451.png)![요청354_06.png](//d3c6ckx7lkrl7o.cloudfront.net/media/ae/ae05a2082186e60798826a67c529b968494815b45339cb1960985fcf557cb060/ae05a2082186e60798826a67c529b968494815b45339cb1960985fcf557cb060.png)![요청354_07.png](//d3c6ckx7lkrl7o.cloudfront.net/media/73/73b8dd787c0b2cb53204af01f76014294a898ec240ec4cb1b990a9053698db95/73b8dd787c0b2cb53204af01f76014294a898ec240ec4cb1b990a9053698db95.png)![요청354_08.png](//d3c6ckx7lkrl7o.cloudfront.net/media/e2/e2639094b57f480ffbdee53380ea86dd60aaa516d6a6842db7e38c90c977d15c/e2639094b57f480ffbdee53380ea86dd60aaa516d6a6842db7e38c90c977d15c.png)
img-jobsn

인기글

Loading interface...
Loading interface...
Loading interface...
Loading interface...
Loading interface...

추천글

Loading interface...
Loading interface...
Loading interface...
Loading interface...
Loading interface...